Text Box: franguli xarisxi da garantia
franguli firma SDMO, romelic aris evropaSi dizel-generatorebis mwarmoebeli iTvleba erT-erT liderad msoflioSi.
dizel-generaorebis simZlavre ganisazRvreba 10 kvt-dan 2000 kvt-mde.